Δημοσιευμνο Ερευνητικ ργο

(published research work)
 

More than 300 third party citations have been identified. Current h-idex=10 (2015).
 

Google Scholar Author Profile

ΒΙΒΛΙΑ (Books)

 • Χειλς, Κ., Πολτης, Α., Βακαλοδης, Α. 2015. Εργαστηριακς Ασκσεις Δικτων Η/Υ. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθνα:Σνδεσμος Ελληνικν Ακαδημακν Βιβλιοθηκν. Διαθσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1763 [C. Hilas, An. Politis, Al. Vakaloudis. (2015). Laboratory Exercises on Computer Networks. Hellenic Academic Libraries Link, Athens, Greece. - ebook in Greek]

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (International Journals)

 • Paris A. Mastorocostas, Constantinos S. Hilas, D. Varsamis, and S. Dova, “Telecommunications Call Volume Forecasting With a Block-Diagonal Recurrent Fuzzy Neural Network,” Telecommunication Systems, 2015, doi: 10.1007/s11235-015-9968-x.
 • Constantinos S. Hilas, Paris A. Mastorocostas, Ioannis T. Rekanos. "Clustering of telecommunications user profiles for fraud detection and security enhancement in large corporate networks: a case study," Applied Mathematics & Information Scienses, vol. 9, no. 4, pp 1-10, 2015.
 • Constantinos S. Hilas, and Anastasios Politis. "Motivating students' participation in a computer networks course by means of magic, drama and games," SpringerPlus, 2014, 3:362, DOI: 10.1186/2193-1801-3-3622014. URL: http://www.springerplus.com/content/3/1/36
 • Anastasios Politis, Constantinos Hilas, and Anastasios Papatsoris. Optimizing the no acknowledgment policy on WLANs supporting VoIP, IET Electronics Letters, Volume 50, Issue 1, 02 January 2014, p. 51 – 52, DOI: 10.1049/el.2013.3261.
 • Paris Mastorocostas and Constantinos Hilas, SCOLS-FuM: A Hybrid Fuzzy Modeling Method for Telecommunications Time-Series Forecasting Informatica Lithuan, accepted for publication, 2014.
 • Paris Mastorocostas, Constantinos Hilas, Dimitris Varsamis and Stergiani Dova. A Recurrent Neural Network–based Forecasting System for Telecommunications Call Volume, Applied Mathematics & Information Sciences, 7, No. 5, 1713-1720 (2013) 1713, doi: http://dx.doi.org/10.12785/amis/070508
 • Paris Mastorocostas, Costas Hilas, Dimitris Varsamis and Stergiani Dova. “A Block-Diagonal Recurrent Neural Network for Telecommunications Call Volume Forecasting," International Journal on Advances on Computer and Communication Technologies, volume 3, iss. 1, 2013.
 • Constantinos S. Hilas, Ioannis T. Rekanos and Paris Mastorocostas, Change Point Detection in Time Series using Higher Order Statistics: a heuristic approach, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2013 (2013), Article ID 317613, 10 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/317613, 2013
 • Paris Mastorocostas, and Constantinos Hilas, ReNFFor: A Recurrent Neurofuzzy Forecaster for Telecommunications Data, Neural Computing with Applications, 22:1727–1734, 2013. DOI 10.1007/s00521-012-0840-6.
 • Paris Mastorocostas, and Constantinos Hilas, "A Computational Intelligence–based Forecasting System for Telecommunications Time Series," Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 25, pp 200–206, 2012, doi: 10.1016/j.engappai.2011.04.004
 • Constantinos Hilas. Designing an expert system for fraud detection in a private telecommunications network. Expert Systems with Applications. 36 (2009) pp 11559–11569.
 •  Sotirios K. Goudos, Zaharias D. Zaharis,  Dimitra G. Kampitaki, Ioannis T. Rekanos, Costas S. Hilas. Pareto Optimal Design of Dual Band Base Station Antenna Arrays Using Multi-Objective Particle Swarm Optimization with Fitness Sharing. IEEE Trans on Magnetics, vol. 45, no. 3,  pp. 1522-1525, March 2009.
 • Paris As. Mastorocostas and Constantinos S. Hilas. A block-diagonal recurrent fuzzy neural network for system identification. Neural Comput & Applic. DOI 10.1007/s00521-008-0196-0, 2008.
 • Constantinos S. Hilas and Paris As. Mastorocostas. An Application of Supervised and Unsupervised Learning Approaches to Telecommunications Fraud Detection. Knowledge-Based Systems, 21, pp 721 – 726, 2008, doi:10.1016/j.knosys.2008.03.026 
 • Paris Mastorocostas, Dimitris Varsamis, Constantinos Hilas, Constantinos Mastorocostas. A generalized Takagi–Sugeno–Kang recurrent fuzzy-neural filter for adaptive noise cancelation”, Neural Comput & Applic, DOI 10.1007/s00521-007-0129-3, 2008.
 • P.A. Mastorocostas, D.N. Varsamis, C.A. Mastorocostas, C.S. Hilas. A Dynamic Fuzzy Model for Processing Lung Sounds”, IEΤ Electronics Letters, vol. 43, iss. 6, 2007. pp 320 - 322
 • S. K. Goudos, and C. S. Hilas. “Numerical Modeling and Measurements of Radiated Emissions from Integrated Circuits inside Telecommunications Equipment”. WSEAS Trans on Communications. vol. 6, no. 4, April 2007. pp 499 – 504.
 • C. S. Hilas, S. K. Goudos, and J. N. Sahalos, “Seasonal decomposition and forecasting of telecommunication data: A comparative case study.” Technological Forecasting & Social Change, vol. 73, 5, June 2006, pp 495 – 509.
 • I.Τ. Rekanos, T. V. Yioultsis, and C. S. Hilas, “An inverse scattering approach based on the differential E-formulationIEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, vol. 42, No. 7, 2004, pp 1456-1461.

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ (Book Chapters)

 • Charalambos Alatas and Constantinos S. Hilas. "Designing a Networking Tool for Automatic Domain Zone Updating," Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering, Volume 151, 597-606, 2013, DOI: 10.1007/978-1-4614-3558-7_51, 2013
 • P.A. Mastorocostas, and C.S. Hilas. “A Computational Intelligence Approach for Forecasting Telecommunications Time Series,” Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering, Series: Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 151, 585-596, Sobh, Tarek; Elleithy, Khaled (Eds.), 2013
 • Savvas Mousionis, Alex Vakaloudis and Constantinos Hilas. "A Study on the Security, the Performance and the Penetration of Wi-Fi Networks in a Greek Urban Area,” Lecture Notes in Computer Science, Volume 6633, Ardagna, Claudio Agostino; Zhou, Jianying (Eds.), Berlin-Heidelberg: Springer – Verlag pp 381-389, 2011
 • Paris Mastorocostas, and Constantinos Hilas, “Telecommunications Forecasting Based on A Dynamic Neuro-fuzzy Network ," Lecture Notes in Computer Science, vol 6675, Part I, D. Liu et al (Eds.), , pp 529 – 537, 2011.
 • S.K. Goudos, K.B. Baltzis, K. Antoniadis, Z.D. Zaharis, C.S. Hilas. "A comparative study of common and self-adaptive differential evolution strategies on numerical benchmark problems ," Procedia Computer Science, Ad. Karahoca and S. Kanbul (ed.), vol 3, pp 83-88, 2011 (ISSN 1877-0509)
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, “A Dynamic Fuzzy Model for Processing Lung Sounds,” Advances and Innovations in Systems, Computing Sciences and Software Engineering , Editor: K. Elleithy, Springer, 2007.
 • C. S. Hilas, and J. N. Sahalos. “An application of decision trees for rule extraction towards telecommunications fraud detection”. In B. Apolloni et al. (Eds.): KES 2007/ WIRN 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence , vol. 4693, Part II, Berlin-Heidelberg: Springer – Verlag, 2007, pp. 1112–1121.  [datasets used in the paper:   CallsPerDay_7 are 5541 instances, with 6 attributes,  .csv, .arff -                                            UxPr1_7 are 2014 instances, with 8 attributes,  .csv ,   .arff       ]
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis,  C. Mastorocostas, C. Hilas. A locally recurrent globally feed-forward fuzzy neural network for processing lung sounds”, in J. Marques de Sa et al. (Eds.): ICANN 07, Lecture Notes in Computer Science , vol. 4669, Part II, Berlin-Heidelberg: Springer – Verlag, 2007, pp. 120–128.
 • Constantinos S. Hilas, and John N. Sahalos, “Testing the fraud detection ability of different user profiles by means of FFNN classifiers”, in Collias St. et al ed.. Lecture Notes in Computer Science, vol. 4132, Part II, Berlin-Heidelberg: Springer – Verlag, 2006. pp 872-883.

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (International Conference Proceedings)

 • Dimitrios Kalpaktsoglou, Constantinos Hilas, and Polyxeni Vouroutzidou. “Societal trends and implications of the prospective adoption of eIDs in Greece – preliminary findings,” 8th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE 2013, 29 - 30 August 2013 Crete Island, Greece.
 • Paris Mastorocostas, Costas Hilas, Dimitris Varsamis and Stergiani Dova. “A Block-Diagonal Recurrent Neural Network for Telecommunications Call Volume Forecasting," International Conference on Computer Science and Electronics Engineering (ICCSEE 2013), November 16-17, 2013, Dubai.
 • Paris Mastorocostas, Costas Hilas, Dimitris Varsamis and Stergiani Dova. "A Telecommunications Call Volume Forecasting System based on a Recurrent Fuzzy Neural Network," 2013 International Joint Conference on Neural Networks - IEEE,  Dallas, Texas, 2013
 • Paris A. Mastorocostas, Constantinos S. Hilas, Stergiani C. Dova, and Dimitris N. Varsamis, "A TSK-based Fuzzy System for Telecommunications Time-Series Forecasting," Proceedings of 2012 IEEE 6th International Conference Intelligent Systems (Yager, R.R., V. Sgurev and M. Hadjiski, Eds.) -- Vol. I, pp. 146-151, September 6-8, 2012, Sofia, Bulgaria
 • Paris Mastorocostas, Constantinos Chilas, Stergiani Dova and Dimitris Varsamis. "Forecasting of Telecommunications Time-series via an Orthogonal Least Squares-based Fuzzy Model,” Proceedings of Twenty first IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2012), Brisbane, Australia, 10-15 June, 2012, doi: 10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251254.
 • Anastasios Politis, Ioannis Mavridis, Athanasios Manitsaris, and Constantinos Hilas, “X-EDCA: A Cross-Layer MAC-Centric Mechanism for Efficient Multimedia Transmission in Congested IEEE 802.11e Infratructure Networks,” 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC-2011), Instabul , Turkey , 2011.
 • Savvas Mousionis, Alex Vakaloudis, and Costantinos Hilas, "A study on the security, the performance and the penetration of Wi-Fi networks in a Greek urban area," in Security and Privacy of Mobile Devices in Wireless Communications - Workshop in Information Security Theory and Practice - WISTP 2011, Heraklion, Greece, 2011.
 • Paris Mastorocostas, and Constantinos Hilas, “Telecommunications Forecasting Based on A Dynamic Neuro-fuzzy Network," 8th International Symposium on Neural Networks (ISNN 2011), Guilin, China, May-June 2011.
 • Ch. Alatas, and C.S. Hilas. “Designing a networking tool for automatic domain zone updating,” Proceedings of the 2010 International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe-2010), December 2010 (online conference)
 • P.A. Mastorocostas, and C.S. Hilas. “A Computational Intelligence Approach for Forecasting Telecommunications Time Series,” Proceedings of the 2010 International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe-2010), December 2010 (online conference)
 • Constantinos Hilas, Ioannis Rekanos, Sotirios Goudos, Paris Mastorocostas and John Sahalos. Change Level Detection in Time Series using Higher Order Statistics. 16th International Conference on Digital Signal Processing – DSP 2009, Santorini, Greece.
 • S. Goudos, Z. Zaharis, K. Baltzis, C. Hilas, and J. Sahalos. A Comparative Study of Particle Swarm Optimization and Differential Evolution on Radar Absorbing Materials Design for EMC Applications , EMC Europe 2009, Athens, 2009,
 • Sotirios K. Goudos, Zaharias D. Zaharis,  Dimitra G. Kampitaki, Ioannis T. Rekanos, Costas S. Hilas. Pareto Optimal Design Dual Band Base Station Antenna Arrays using Multi-Objective Particle Swarm Optimization with fitness sharing. Accepted oral presentation IEEE-CEFC2008, Athens, Greece. 
 •  S. K. Goudos, C. S. Hilas, I. T. Rekanos, and J. N. Sahalos, “ EMI from ICs and PCBs inside high speed networking equipment”, EMC Europe, Barcelona, Spain, September 2006, pp 437 – 442.
 • P. A. Mastorocostas, D. N. Varsamis, C. A. Mastorocostas, C. S. Hilas, “A Recurrent Neural Filter for Adaptive Noise Cancellation”, IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications – AIA 2006, Innsbruck, Austria, 2006.
 • Paris Mastorocostas, Dimitris Varsamis, Constantinos Mastorocostas, Constantinos Hilas, “A Recurrent Fuzzy Filter for Adaptive Noise Cancellation”, International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control & Automation - CIMCA’05, Vienna, Austria, 2005, pp 408 – 413.
 • Constantinos S. Hilas, John N. Sahalos, “User profiling for fraud detection in telecommunication networks”, 5th International Conference on Technology and Automation, Thessaloniki, Greece, October 2005. pp 382-387
 • Paris Mastorocostas, C. S. Hilas, “A Dynamic Fuzzy-Neural Filter for the Analysis of Lung Sounds” IEEE SMC-04, the Netherlands, 2004.
 • I. T. Rekanos, T. V. Yioultsis, C. S. Hilas.  “Microwave Imaging Technique based on Vector Finite Elements”, ISEF 2003, Maribor, Slovenia, Sept. 2003.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (National Conferences)

 • Charalambos Alatas and Constantinos Hilas. DnsCluster: A networking tool for automatic domain zone updating. 1st Pan-Hellenic Conference on Electronics and Communications – PACET2009, Patras, Greece, 20-22 March 2009.
 • Constantinos Hilas and Anastasios Politis. Simulations of various IEEE 802.11b network configurations for educational purposes. 1st Pan-Hellenic Conference on Electronics and Communications – PACET2009, Patras, Greece, 20-22 March 2009.
 • Κολτσης Α., Μπαζικος Γ., Αγορογιννη Α., Γοδος Σ., Χειλς Κ., Τσιμποκης Θ, «Ο ρλος των νων τεχνολογιν στην εξ αποστσεως εκπαδευση στο επικοινωνιακ περιβλλον του Α.Π.Θ .», 1ο Πανελλνιο Συνδριο Ανοικτς και Εξ’Αποστσεως Εκπαδευσης, Πτρα, 2001. [in Greek]
 
 

 

 

          Τελευταα ενημρωση 07/09/2009  

Επιστροφ