Ευάγελος Γ. Ούτσιος
BSc in Maths & Computing
MSc in Systems Analysis & Design
Καθηγητής Εφαρμογών

   
Βιογραφικό
' Γραφ.:2321049378 - Κιν.: 6948534301
 
* outsios@teiser.gr

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα & γνωστικό αντικείμενο

  • Δομημένος προγραμματισμός

  • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

  • Οπτικός προγραμματισμός

  • Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων

  • Βάσεις Δεδομένων