Ερευνητικά Προγράμματα

 1. “Analysis of Jet Engine Inlets”, Contract number F33615-94-C-1537, Wright Patterson AFB/Veda Inc. and University of Michigan: (κύριος ερευνητής) (1993-1997).
 2. “Multipurpose Antenna Design Simulator (MADS)” (ESPRIT HPCN 28363) Thomson-CSF Detexis, CIRMA, EPFL-LEMA/JAST, IDS-Ingegneria dei Systemi, ICCS/NTUA, QSW, TICRA (κύριος ερευνητής) (1998-2001).
 3. “Μελέτη και κατασκευή “έξυπνων” κεραιών για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, Φάση Α”, ΠΕΠΕΡ 2000, ΓΓΕΤ, Plural AEBE, Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ./Ε.Μ.Π. (επιστημονικός υπεύθυνος (2001-2003).
 4. “Ανάλυση επιλεγμένων προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης με τη βοήθεια της θεωρίας τετραδιανυσμάτων (Quaternions)”, Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας “Αρχιμήδης”, Ε.Μ.Π. (επιστημονικός υπεύθυνος), (2000-2001).
 5. “Μελέτη της Μεθόδου Βοηθητικών Πηγών για την Επίλυση Προβλημάτων Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού”, Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας “Αρχιμήδης”, Ε.Μ.Π. (ερευνητής), (2000-2002).
 6. “Αριθμητική προσομοίωση εδαφών και θεμελιώσεων υπό στατική και δυναμική φόρτιση”, Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας “Αρχιμήδης”, Ε.Μ.Π. (ερευνητής), (2000-2002).
 7. “External EMC Simulation for Radio Electric Systems, in the Close Environment of the Aircraft (SIRENA)”, FP6, AST3-CT-2003-502817, OKTAL, AIRBUS, ONERA, EuroInter, TUBS, ICCS/NTUA, IBK, IKT (κύριος ερευνητής) (2003-2005).
 8. “Antenna Center of Excellence (ACE)”, ΝΟΕ, FP6, no 508009 (κύριος ερευνητής) (2003-2005).
 9. “Civil Aircraft Security Against Manpads (CASAM)”, FP6, AST5-CT-2006-030817, SAGEM, EADS, DBD, Thales, INEGI, A.BRITO, CLYDE & Co, IER, ONERA, ADRIA, LUFTHANSA TECHNIK, KEOPSYS, LDI, DLR, FGAN, HAI, ALCATEL. (ερευνητής) (2006-2008).
 10. “High Intensity Radiated Field Synthetic Environment (HIRF)”, FP7-AAT-2007-RTD-1, (κύριος ερευνητής και επικεφαλής στο WP2) (2008-2012).
 11. “Design and optimisation of novel microwave power dividers for use in modern wireless communication systems’’, Archimedes III (ερευνητής) (2012-)
 12.  “3D-Mosaic – Advanced Monitoring      of Tree Crops for Optimized Management – How to Cope with Variability in Soil and Plant Properties?”, ICT-AGRI project, 7th Framework Programme for Research, (ερευνητής) (2012-2013)
 13. ‘”Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών Ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος”, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ερευνητής, επικεφαλής της ομάδας του ΤΕΙ Κ. Μακ.) (2014-2015).
 14. «Εφαρμογή της Μεθόδου των Βοηθητικών Πηγών (Method of Auxiliary Sources-MAS) στην Ανάλυση Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης από Μεταλλικές και Διηλεκτρικές Επιφάνειες με Καμπυλόγραμμες Σφηνοειδείς Απολήξεις», Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,  (ερευνητικώς υπεύθυνος) (2019)